YHDISTYS JA HALLITUSTOIMINTAYhdistys

Käsitys ry on Helsingin yliopiston käsityötieteen ja käsityönopettajaopiskelijoiden ainejärjestö.

Käsitys ry toimii yhteydenpitokanavana opiskelijoiden ja muiden toimijoiden välillä, välittää tietoa, auttaa opiskeluun liittyvissä asioissa ja järjestää tapahtumia.

Käsityksen jäsenenä saat äänesi kuuluviin ainejärjestösi kautta. 

Jäsenyys on voimassa lukuvuoden kerrallaan.

Yhdistyksen säännöt löytyvät täältä.

Tietosuojaselosta taas täältä.

Käsityksen edunvalvonnan ja yhdenvertaisuuden yhteydenottolomake löytyy täältä.

Käsitys ry:n tapahtumapalautelomake löytyy täältä.


Hallitustoiminta


Käsityksen hallitus, joka valitaan syyskokouksessa, koostuu puheenjohtajasta ja 3-10. hallituksen jäsenestä. Lisäksi hallituksella on toimihenkilöitä.


Mitä hallitustoiminnasta saa:

- uusia ystäviä
- hyödyllisiä kontakteja (SOOL, OKL, Condus, HYAL, TOL, HYY jne.)
- arvokasta kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja kokouskäytännöistä yms.
- vaikutusvaltaa koulutustamme koskeviin asioihin
- 1-3 opintopistettä per vuosi
- täytettä CV:hen
- mielekästä tekemistä vapaa-ajalle ;)
- väylän toteuttaa omia ideoitaan - Käsitys on jäsentensä näköinen yhdistys ja hallituksen toiminta suuntautuu jäsenten kiinnostuksen mukaan.

Mitä hallitustoiminta on?
Käsityksen hallitus kokoontuu pitkin vuotta suunnittelemaan toimintaa ja päättämään siihen liittyvistä asioista. Jokaisella hallituslaisella on pesti tai useampia pestejä, joista hän vastaa hallituskautensa aikana (pestikuvaukset alempana). Lisäksi hallitus järjestää yhdessä jäsenten kanssa erilaisia tapahtumia.


Käsityksen hallitus/toimihenkilöpestit


Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on kutsua koolle hallituksen kanssa kevät- ja syyskokous ja valmistella em. kokoukset yhdessä sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa. PJ kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa ne, sekä tekee niiden esityslistat noin viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtaja edustaa järjestöä ja pitää yhteyttä muihin järjestöihin esimerkiksi SOOLin puheenjohtajaseminaarissa, HYY:n ja Conduksen pj-tapaamisissa. Yhdistyksen toiminnan pyörittäminen on tehtävän keskeisin sisältö, joten pj huolehtii yhdistysrekisterimuutoksista, yhteystietomuutoksista (Tol, TAO, Hoay, SOOL) ja virallisten sopimusten hoitamisesta (esim. valtakirjat) sekä delegoi tehtäviä ja huolehtii, että yhdistyksen toiminta pyörii. Puheenjohtajan ei ole missään tapauksessa tarkoitus hoitaa kaikkea yksin ja vertaistukea ja apua on saatavilla mm. SOOLista ja HYY:stä.

Varapuheenjohtaja

Vpj on puheenjohtajan oikea käsi, joka kutsuu koolle ja johtaa kokouksia sekä hoitaa muita puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Hän myös edustaa järjestöä ja hoitaa muita puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä puheenjohtajan kanssa sovitulla tavalla. Puheenjohtajat voivat myös jakaa hallituksen johtamisvastuun puoliksi haluamallaan tavalla.

Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa kokouksista pöytäkirja ja hyväksyttää se hallituksella sekä huolehtia pöytäkirjojen arkistoinnista. Sihteeri myös valmistelee kevät- ja syyskokouksen yhdessä puheenjohtajan ja taloudenhoitajan kanssa ja kirjoittaa vuosittaisen toimintakertomuksen yhdistyksen toiminnasta kevätkokoukseen hyväksyttäväksi.

Talousvastaava

Yhdistyksen raha-asioita hoitaa talousvastaava. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi laskutus ja laskujen maksaminen, tapahtumista kertyneiden käteistulojen tilitys pankkiin ja kirjanpito. Taloudenhoitaja valmistelee syyskokousta varten talousarvion seuraavalle vuodelle ja tekee vuoden alussa tilinpäätöksen edellisestä vuodesta. Taloudenhoitaja seuraa yhdistyksen rahojen käyttöä ja pitää muut hallituksen jäsenet tilanteen tasalla talousasioissa, jotta budjetissa pysytään.

Viestintävastaava

Viestintävastaavan tehtävään kuuluu huolehtia kolmesta eri osa-alueesta: nettisivujen päivittämisestä ja visuaalisesta ilmeestä, tapahtumamainosten tekemisestä, instagramiin ja Facebookin päivittämisestä, viikkosähköpostin koostamisesta, sekä satunnaisten sähköpostien eteenpäin välittämisestä. Viestintävastaava pääsee hyödyntämään pestissään luovia taitojaan ja kirjoittamisen iloa. Viestintävastaava pyrkii olemaan siellä missä tapahtuu saadakseen napattua kuvia ja kerätäkseen materiaalia tiedotusta varten.

Koulutuspoliittinen vastaava (eli kopo/opintoasiavastaava)

Koulutuspoliittinen vastaava pitää korvat auki opiskelijoiden ajatuksille koulutuksesta ja hoitaa edunvalvontaa mm. huolehtimalla palautteen keräämisestä (kyselyt, sähköposti) ja käsittelystä. Hän osallistuu koulutuksen kokouksiin (kerran kuussa, yleensä perjantaisin, n. puolitoista tuntia) ja opintoasiainpäällikön tapaamisiin (n. kerran kuussa pari tuntia) sekä välittää eteenpäin koulutukseen liittyviä asioita mm. käsiteltäväksi kokouksissa. Opintoasiainvastaava osallistuu mahdollisesti Conduksen ja HYY:n kopo-tapahtumiin sekä SOOLin kopo-koulutukseen helmikuussa.

Jäsenvastaava
Jäsenrekisterin ylläpito on jäsenvastaavan tärkein tehtävä. Lukuvuoden alussa jäsenvastaava kerää jäsenilmoittautumiset ja järjestää henkilötiedot ilmoittautumisista jäsenluetteloon. Jäsenvastaava huolehtii myös, että hallitus hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet sekä erottaa jäsenet, jotka jättävät jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenvastaava hoitaa Käsitys-tarrojen hankkimisen tai valmistuksen ja hoitaa niiden jakamisen jäsenille sekä alennusta antaviin yrityksiin. Sähköpostilistojen hallinnoiminen kuuluu myös jäsenvastaavalle.

SOOL-vastaava
SOOL-vastaava tiedottaa jäsenistöä SOOLin tapahtumista (talvipäivät, järjestökurssit, seminaarit, koulutustilaisuudet, infot) ja pitää yhteyttä SOOLin toimistoon ja SOOLin hallitukseen (hallituskummiin). SOOL-vastaava toimii myös yhteistyössä SOOLin aluetoimijoiden kanssa ja toimii yhteysväylänä heidän ja hallituksen välillä.

Tilavastaava/Gustavus Rex -vastaava

Tilavastaava kuuluu jäsenenä Gustavus Rexin tilatoimikuntaan, joka huolehtii järjestötilan säännöistä ja hankinnoista.

Yritysyhteistyövastaava
Yhteydenpito yhteistyöyrityksiin on yritysyhteistyövastaavan tehtävä. Pestin hoitajalla on melko vapaat kädet toteuttaa yhteistyötä ja uusia tapoja ja yhteistyötahoja saa keksiä! Jäsenistön pitäminen ajan tasalla yhteistyökuvioista ja mahdollisista eduista kuuluu tähän tehtävään. 

Fuksi- ja tuutorivastaava

Fuksi ja tuutorivastaavan tehtävänä on tukea ja auttaa tuutoreita ja pitää heidät ajantasalla hallituksen puuhista. Tämä voi tarkoittaa esim. tuutorisuunnitelmissa auttamista, joihinkin fuksitapaamisiin osallistumista, riippuen ihan siitä, mitä tuutorit toivovat. Fuksi- ja tuutorivastaava osallistuu myös fuksiaispäivän (eli rastin ja etkojen) suunnitteluun ja organisointiin.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava järjestää kivoja kemuja Käsitysläisille. Järjestelyissä auttavat myös muut hallituslaiset. Käsitysläiset ovat järjestäneet vuosijuhlia ja sitsejä, mutta myös vapaamuotoisempia illanistujaisia. Tapahtumavastaava voi itse valita millaisia juhlia haluaa järjestää. Juhlien järjestämisessa tärkeimmät hommat ovat tilan varaaminen ja tarjoiluista huolehtiminen. Juhlista riippuen myös mahdollisesti jonkun ohjelman kehittely.

Kokoustarjoiluvastaava

Nimensä mukaisesti hankkii ruokaa kokouksiin, ettei ala kiukuttaa. Erittäin helppo nakki, joka hoituu toisen pestin ohella! Vuodesta 2019 tämä nakki on jaettu yhteisesti hallituslaisten kesken kiertäväksi hommaksi. 

Kulttuurivastaava
Kulttuurivastaavan tehtävään kuuluu pysyä perillä kaupungin kulttuuritarjonnasta ja sopivan tilaisuuden tullen järjestää ekskursioita, opastuksia tai vierailuita hyvältä kuulostaaviin (mielellään ainakin väljästi opiskeluitamme tukeviin) kulttuuritapahtumiin. Kulttuurivastaava organisoi tapahtuman; varaa vaikkapa opastuksen näyttelystä tai tilan elokuvailtaa varten, houkuttelee muut opiskelijat mukaan ja hoitaa käytännön asiat tapahtuman suhteen. Lisäksi kulttuurivastaava välittää tietoa kulttuuritapahtumista jäsenistölle. Koska kulttuurin kirjo on laaja, ja jokaisella on oma käsitys kulttuurista, voi kulttuurivastaava vaikuttaa itse suuresti tehtävänkuvaansa!

Toiminnantarkastaja (1 varsinaista, 1 vara)
Toiminnantarkastaja on yhdistyksen lakisääteinen virkailija, joka ei ole hallituksen jäsen tai sukua tms. heille. Toiminnantarkastaja valvoo yhdistyksen toimintaa ja tarkastavaa päättyneen kauden toiminnan ja tilit seuraavan vuoden helmikuussa. Esim. vuoden 2012 toiminnantarkastajan suurin tehtävä on toiminnantarkastuskertomuksen laatiminen helmikuussa 2013. Tehtävä vie aikaa kokonaisuudessaan maks. 10 tuntia ja varaedustaja on henkilökohtainen eli hoitavaa tehtävänsä vain varsinaisen edustajan ollessa estynyt. Yhdistyskokemus on suotavaa, muttei pakollista, sillä toiminnantarkastajalla on listat tarkastettavista asioista.

Käytäväkahvivastaava
Käytäväkahvivastaava huolehtii kuukausittaisten kahvien organisoinnista.

Myyjäisvastaava 

Myyjäisvastaava huolehtii (joulu)myyjäistoimikunnan kokoamisesta.

Ympäristövastaava

Ympäristövastaava kehittää Käsityksen toimintaa ympäristöä huomioivammaksi ja laatii yhdistyksen ympäristöohjelman.


Ideoita uusiin pesteihin, joita ei tällä hetkellä ole hallituksessa

Liikuntavastaava, joka vastaa erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisestä tai esim. innostaa porukkaa samalla tanssitunnille.

Työelämävastaava, joka pitää yhteyttä valmistuneisiin opiskelijoihin ja järjestää erilaisia työelämään liittyviä tapahtumia myös muiden järjestöjen kanssa (esim. EA-koulutus, opettajien kokemuksia -ilta, Opestako moneksi?).

KV-vastaava, joka suunnittelee ja toteuttaa kansainvälistä toimintaa.

Haalari-/merkkivastaava, joka hoitaa haalaritilausta ja haalarimerkkitilauksia.

Ekskursiovastaava, joka järjestää erilaisia vierailuja mm. yrityksiin ja mahdollisesti myös Tallinnanmatkan.